Privacy Reglement van de BvK

Watersportvereniging De Blocq van Kuffeler hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Watersportvereniging De Blocq van Kuffeler houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy reglement;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Watersportvereniging De Blocq van Kuffeler zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden en of leveranciers
Persoonsgegevens van website bezoekers: geanonimiseerde IP adressen en de informatie die geregistreerde gebruikers (m.n. leden) in hun gebruikersprofiel vastleggen. Persoonsgegevens van leden of leveranciers worden door Watersportvereniging De Blocq van Kuffeler verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Wachtlijst/Aspirant ledenadministratie
- Ledenadministratie
- Financiële administratie
- Organiseren van verenigingsactiviteiten
- Informeren van (aspirant)leden en personen die plaats op de wachtlijst aanvragen
- Toegang tot onze website
- Onderlinge communicatie tussen de (aspirant)leden
- Beleidsvorming
- Leden werven voor vrijwilligersfuncties (Expertise)
- Op website en in blocqschrift gebruik van foto’s van leden activiteiten ter
verslaglegging.
- Het lidmaatschap van het KNWV
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht (geldt alleen voor
leveranciers).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De persoonsgegevens zoals verstrekt door betreffende persoon
- De overeengekomen opdracht (bij leveranciers);
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Watersportvereniging De Blocq van Kuffeler de persoonsgegevens van u vragen zoals vermeld op het inschrijfformulier op de website en daarna door u aan ons verstrekt tijdens u lidmaatschap: Uw persoonsgegevens worden door Watersportvereniging De Blocq van Kuffeler opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van het lidmaatschap/de overeenkomst en daarna in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Daarnaast worden de gegevens van ex-leden bewaard voor beleidsvorming en om deze vormalige uit te kunnen nodigen voor bijzondere activiteiten.

Verwerking van persoonsgegevens van Passanten
Persoonsgegevens van passanten in de haven: Vastgelegd wordt Scheepsnaam, Achternaam, Thuishaven, Woonplaats en aantal opvarenden met daarbij aankomst en vertrekdatum. Dit ten behoeve van de vastlegging in de havenmeester administratie van betaling passantengeld en bijbehorende financiële administratie. Bij langpassanten wordt ook telefoonnummer en emailadres vastgelegd, om contact op te kunnen nemen terwijl men niet aan boord is. Uw persoonsgegevens worden door Watersportvereniging De Blocq van Kuffeler opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van , (potentiele) leverancier stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Watersportvereniging De Blocq van Kuffeler verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Watersportvereniging De Blocq van Kuffeler o.a. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Functie.
Uw persoonsgegevens worden door Watersportvereniging De Blocq van Kuffeler opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-
/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Lidmaatschap Watersportverbond (t.b.v. persoonlijk lidmaatschap en bijbehorende voordelen)
- Het verzorgen van de website en de daarbinnen gebruikte modules;
- Het verzorgen van het drukken en versturen van het blocqschrift;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
- Bewaren van de informatie (Google Drive / Dropbox)
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van
een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen (commissieleden, bestuursleden, derden) die namens
Watersportvereniging De Blocq van Kuffeler van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Bij toetreding zijn zij gewezen op het privacy reglement dat binnen de vereniging gehanteerd wordt.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen, danwel is de informatie niet in een publieke ruimte beschikbaar;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens en nemen hierin een professionele houding zodat vertrouwelijk met gegevens omgegaan wordt.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Reglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Watersportvereniging De Blocq van Kuffeler
siraterces.[antispam].@blocq.nl

Dit reglement is goedgekeurd op de ledenvergadering van 16 maart 2019

new-logo-90-64

Adresgegevens
Oostvaardersdiep 20
1332 CR  Almere
ofni.[antispam].@blocq.nl

Havenmeester
Tel. 06-27512497
retseemnevah.[antispam].@blocq.nl
Privacy